भजन

भजन
उठा उठा सकलजन
आळवू या गजानन
गण गण गणात बोते
चला गाऊया भजन

जागवून जगताला
भास्कर आनंदी झाला
गण गण गणात बोते
रंग चढला भजनाला

जागता किलबिलती हे द्विजगण
कि करती नामस्मरण
गण गण गणात बोते
गाता जाईल द्वाडपण

सांगे हिरवागार तरुवर
शिष्यभार गुरूंवर
गण गण गणात बोते
मना आवर,धावा कर

संताचा लागला लळा
तोची पाठीराखा होई बाळा
गण गण गणात बोते
फुलवू भक्तीचा मळा

विजया केळकर ____

/* */ //